Ο κίνδυνος εμφάνισης έντονων πλημμυρικών φαινομένων είναι πολύ αυξημένος σε μια σειρά περιοχών της χώρας, τόσο προς το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας,